PÕHIKIRI

Põhikiri

1. MTÜ nimi: Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda, (ETKSN – lühend)

2. Asukoht

3. Eesmärk

3.1. kutsestandardi väljatöötamine;
3.2.  pädevuskoolituse süsteemi loomine;
3.3. osalemine seadusandluse väljatöötamises;
3.4. töökeskkonnaspetsialistide esindamine;
3.5.  parima praktika kogumine ja jagamine;
3.6.  koostöö edendamine töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnaga tegelevate spetsialistide vahel;
3.7. töökeskkonna kvaliteedi parandamine (EL struktuurifondide eesmärk)
3.8. avalikkuse teavitamine töötervishoiu ja tööohutuse alase tegevuse tähtsusest ja olulisusest ühiskonnas.

3.9. koostöö arendamine teiste sarnaste eesmärkidega asutuste ja institutsioonidega Eestis ning  välismaal


4. Liikmelisus:

4.1.  Liikmeks saab astuda avalduse alusel.

4.2. ETKSN liikmeteks saavad olla nii organisatsioonid, kellele turvalise töökeskkonna teema on oluline kui ka ohutu töökeskkonna loomisega tegelevad spetsialistid.

- liitumine avalduse (ankeedi) alusel;
- juriidilist isikut saab esindada töökeskkonnaspetsialist või tema ülesandeid täitev isik;
- eraisikuna saavad liituda töötervishoiu ja tööohutuse edendamisest huvitatud isikud

4.3. ETKSN uued liikmed saavad esimesel aastal liikmemaksu maksuvabastuse. (Sisseastumismaksu olemasolu korral)

4.4. ETKSN-st saab välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

4.5. ETKSN-il võivad olla ka toetajaliikmed, kes saavad osaleda organisatsiooni töös agaei oma otsustamisel hääleõigust.
5. Liikmete õigused ja kohustused:
5.1. ETKSN füüsilisest isikust liikmel on õigus:

5.1.1. valida ja olla valitud ETKSN juhtivorganisse;

5.1.2. osaleda ETKSN tegutsemist puudutavate küsimuste lahendamisel ja teha sellekohaseid ettepanekuid;

5.1.3. saada informatsiooni ETKSN ja selle juhtivorgani tegevusest;

5.1.4. astuda ETKSN-st välja;

5.1.5. saada Töötervishoiu ja Tööohutuse seadusest lähtuvalt täiendavat konsuldatsiooni vaidluses Tööandjaga ja Riikliku järelvalvega, sealhulgas ka kohtus;

5.1.6. kasutada ETKSN vara juhatuse poolt kehtestatud korras;

5.1.7. õigus osaleda ETKSN poolt korraldatavatel üritustel, k.a. koolitustel

5.2. ETKSN füüsilisest isikust liikmed on kohustatud:

5.2.1. järgima ja täitma põhikirja ja ETKSN poolt sõlmitud kokkuleppeid;

5.2.2. tasuma liikmemaksu tähtaegselt ja kehtestatud suuruses;

5.2.3. täitma üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

5.2.4. osa võtma ETKSN tööst ja tegutsema kogu ETKSN huvides;

5.2.5. suhtuma ETKSN varasse kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult;

5.2.6. hüvitama ETKSN-le süülise käitumisega tekitatud kahju;

5.2.7. hoidma ja kaitsma ETKSN mainet ja mitte avalikustama juhatuse poolt määratletud konfidentsiaalset infot.

5.2.8. suhtuma lugupidavalt kaasliikmetesse ja käituma vastavalt üldtunnustatud reeglitele.

5.3. ETKSN juriidilisest isikust liikmel on õigus:

5.4.1. osaleda ETKSN tegevusega seonduvate küsimuste lahendamisel ja teha sellekohaseid ettepanekuid;

5.4.2. saada informatsiooni ETKSN ja selle juhtivorganite tegevusest;

5.4.3. astuda ETKSN-st välja;

5.4.4. saada Töötervishoiu ja Tööohutuse seadusest lähtuvalt täiendavat konsuldatsiooni vaidluses Riikliku järelvalvega, sealhulgas ka kohtus;

5.4.5. kasutada ETKSN vara juhatuse poolt kehtestatud korras.

5.5. ETKSN juriidilisest isikust liikmed on kohustatud:

5.5.1. järgima ja täitma põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

5.5.2. tasuma liikmemaksu tähtaegselt ja kehtestatud suuruses;

5.5.3. osa võtma ETKSN tööst ja tegutsema kogu ETKSN huvides;

5.5.4. suhtuma ETKSN varasse kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult;

5.5.5. hüvitama ETKSN-le süüliselt tekitatud kahju;

5.5.6. ümber kujundamise, ühinemise, jagunemise või lõpetamise korral, viivitamatult informeerima sellest ETKSN juhatust;

5.5.7. hoidma ja kaitsma ETKSN mainet ja mitte avalikustama juhatuse pooltmääratletud konfidentsiaalset infot;

5.5.8. suhtuma lugupidavalt kaasliikmetesse ja käituma vastavalt üldtunnustatud reeglitele.

5.6. ETKSN liikmeks astujal tekivad ETKSN liikme kohustused pärast ETKSN juhatuse koosoleku sellekohast otsust. ETKSN liikmel tekivad liikmeõigused pärast esimese liikmemaksu tasumist.

5.7.1. ETKSN juhatusel on õigus ETKSN nimekirjast välja  arvata isikud, kes ei täida ETKSN põhikirjas toodud kohustusi või on mõnel muul viisil kahjustanud ETKSN mainet.

6. Liikmemaks
6.1. Liikmemaksu arvestatakse 1. jaanuarist 31 detsembrini.

6.2. Liikmemaks peab olema tasutud hiljemalt 31 jaanuariks.

6.3 ETKSN liikmelisus lõpetatakse 1.veebruar kui liikmemaks on õigeaegselt tasumata.

6.4. Liikmelisusest väljaarvamisest teavitatakse välja arvatud liiget 5 tööpäeva jooksul e-posti vahendusel.

6.5 Liikmelisus taastatakse uute liikmetega samadel tingimustel, erisusega, et puudub vabastus esimese aasta liikmemaksu tasumisest.

6.6. Liikmemakseid kogutakse ainult ETKSN arveldusarvele 221055990407 SWEDBANK panka.

7. ETKSN juhtimine (Üldkoosolek ja juhatus)
7.1. Üldkoosolek on ETKSN kõrgeim organ ja sellest võivad osa võtta kõik liikmed.
7.2. Juhatus saadab koos üldkoosoleku kutsega koosoleku päevakorra.

7.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid ETKSN kõikides juhtimise küsimustes, mida ei ole antud põhikirjaga või juhatuse liikme lepinguga juhatuse pädevusse.

7.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus igal aastal märtsi kuus.

7.4. Ülkoosoleku kutse saadetakse liikmetele vähemalt 14 kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist.

7.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui võtab osa vähemalt 1/5 ETKSN liigmetest.

7.6. Üldkoosolek valib ETKSN liikmete seast juhatuse, kuhu kuulub 5 ETKSN liiget.

7.7. Juhatuse liikmeks määramiseks on vajalik tema nõusolek.

7.8. Juhatuse liige valitakse 3 aastaks.

7.9. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kui ta on kohustusi olulisel määral jätnud täitmata või muul viisil kahjustanud ETKSN mainet. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
7.10. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.
7.11. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
7.12. Otsuste vastuvõtmiseks on vajalik juhatuse koosolekul osalenute poolthäälteenamus.
7.13. Üldkoosolek teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Selleks määrab üldkoosolek revisjoni komisjoni, kuhu kuulub 3 liiget.

8. ETKSNu vara jaotus likvideerimisel
8.1. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja raha hoiustamist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades ETKSN lõpetamise ajal liikmeteks olnud isikute vahel.
8.2. Vara ei või õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist ETKSN lõpetamise registrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest.

9. ETKSN liikmed, juhatus ja üldkoosolek lähtub oma tegevustes Eesti Vabariigi  seadustest ja teistest õigusaktidest.