Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja 2013. aasta kokkuvõte

Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja ajalugu

Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja loomise idee tuli Sotsiaalministeeriumilt, täpsemalt  tööelu arengu osakonnalt. Nimetatud asutuse eestvedamisel oli korraldatud 19. aprillil 2012. aastal seminar, kuhu olid kutsutud Tööinspektsiooni andmete kohaselt kõik Eestis registreeritud töökeskkonnaspetsialistid ning kus esitati ettepanek luua Eestisse ühendus, mille eesmärgiks oleks tuua kokku koostööst huvitatud töökeskkonnaspetsialistid ning soodustada töökeskkonna ja tööohutuse valdkonnas tegutsevate spetsialistide ühist koostööd. Seminaril olid valitud vabatahtlikud eestvedajad, kelle baasil 13.09.2012 oli moodustatud mittetulundusühing Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda (registrinumber 80346876). Juhatuse liikmeteks said initsiatiivgrupi liikmed: Alar Tiimla, Jaana Sepp, Jaana Vunukainen, Mare Luisk ja Mihkel Anderson.

Esimesel koosolekul, mis toimus 25.04.2012, osalesid initsiatiivgrupp ja Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna esindajad. Koosolekul olid sõnastatud ühingu tegevuse eemärkideks: kutsestandardi väljatöötamine; pädevuskoolituse süsteemi loomine; seadusandluse väljatöötamises osalemine; töökeskkonnaspetsialistide esindamine; parima praktika kogumine ja jagamine; koostöö edendamine töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnaga tegelevate spetsialistide vahel; töökeskkonna kvaliteedi parandamine (EL struktuurifondide eesmärk) ja teadlikkuse tõstmine muutes töötervishoidu ja tööohutust atraktiivsemaks. Järgmisel initsiatiivgrupi koosolekul, mis toimus 09.05.2012 oli sõnastatud ühingu põhikiri. Põhikiri oli edastatud tutvumiseks kõigile 19.04.2012 seminaril osalenutele ja palutud anda tagasisidet koostatud põhikirjale. Samuti kõik, kes olid huvitatud ühingu loomisest said informatsiooni ühingu registreerimisest ja juhatuse liikmete määramisest.

Esimene Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja tutvustav konverents toimus Sotsiaalministeeriumi ruumides 27.11.2012, kus esitati ühingu eesmärke ja ülesandeid ning juhatust. Samuti kontserni ABB töökeskkonnaspetsialisti Marju Peärnberg tutvustas ettevõtte töökeskkonna- ja tööohutust nimetatud ettevõttes ning oli tunnustatud kui valdkonna parim praktika. Sama ürituse raames Tööinspektsiooni esindaja Herko Sunts tõi välja Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja ja tema poolt esindatava asutuse tuleviku koostööst ning Sotsiaalministeeriumi Rauno Piirsalu isikus tutvustas tööeluportaali www.tooelu.ee ja programmi Tööbik tööpõhimõtteid.

Hetkeseis ja tuleviku plaanid

2013. aastaks olid saavutatud järgmised ülesanded: töökeskkonnaspetsialistide ühing oli asutatud, loodud ühingu internetipõhine koduleht, viidud läbi avaseminar ning ühinguga liitus 2012. aastal 34 uut liiget. 2013. aasta eesmärkideks olid seatud: parimate praktikate kogumine ja nende jagamine ühingu liikmetega, kutsestandardi väljatöötamise algatamine, foorumi käivitamine, valdkonna seadusandluses osalemine ning koostöö edendamine Sotsiaalministeeriumi ja Tööinspektsiooniga.

Käesolevaks ajaks on ühingu poolt teostatud järgmised ülesanded:

1.       Käivitatud ühingu liikmete koostöö edendamiseks foorum.

2.       Kutsestandardi osas on toimunud kohtumine Kutsekoja esindajaga ning selgus, et eraldiseisvalt töökeskkonnaspetsialisti kutsestandardi koostamine ei ole otstarbekas. Nimetatud seisukohta väljendas Kutsekoja juures tegutsev komisjon, kuhu kuuluvad nii Tööinspektsiooni, Sotsiaalministeeriumi, Tööandjate Liidu jne esindajad.

3.       27.03.2013 toimus koostöös Tallinna Tehnika Ülikooliga (edaspidi TTÜ) ühingu üldkoosolek, kus Mihkel Anderson tutvustas 2012. aasta tegevusi ja järgneva perioodi eesmärke.

4.       08.10.2013 toimunud üldkoosolekul TTÜ professor Piia Tint tutvustas Eesti töötervishoiu ja tööohutusalase koolituse ajalugu, Henno Tosso erialast kirjandust ning Mihkel Anderson rääkis Sotsiaalministeeriumi poolt kokku kutsutud ümarlaua läbirääkimistest ja koostöö võimalustest Tööinspektsiooniga. Samuti samal koosolekul, juhatusest välja astunud Alar Tiimla asemele, oli valitud uus juhatuse liige Henno Tosso.

5.       Sotsiaalministeeriumi ümarlaua läbirääkimistel selgus, et nimetatud asutus näeb ühingus koostööpartneri erialase kirjanduse koostamisel. Selleks viiakse 2014.aastal hange ning ühing teeb omapoolse pakkumise infokirjade koostamiseks. Siinkohas üheks põhiliseks alltöövõtjaks nähakse nii TTÜ-d kui ka teisi ühingu liikmeid.

6.       Kohtumisel Tööinspektsiooniga oli kokku lepitud, et Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda osaleb Tööinspektsiooni poolt koolituskava koostamisel ning annab omapoolse hinnangu valdkonna koolitusvajadusest. Tuginedes nimetatud asjaolule Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda üldkoosolekul oli otsustatud viia läbi ühingu liikmete seas arvamusuuring ning selgitada välja tööohutuse valdkonna koolitusvajadusi. Samuti üheks alaeesmärgiks oli soov selgitada välja sihtrühmad, kes vajavad tööohutusalast koolitust ning ajalised kriteeriumid, millal ühes või teises valdkonnas on kõige otstarbekam koolitusi läbi viia. Uuringu tulemustest selgub, et Tööinspektsiooni poolt korraldatavate koolituste kohta on uuringus osalenutel kujunenud positiivne arusaam. Ühingu liikmed, leiavad, et koolitused on vajalikud ning nende korraldamine peab jätkuma. Üheks oluliseks aspektiks on nimetatud koolituste kättesaadavust, mis on seotud eelkõige asjaoluga, et Tööinspektsioon võimaldab osaleda koolitustel tasuta. Kõige enam vajatakse koolitusi tootmis- ja tööstusvaldkonnas, millele järgneb ehitussektor, metsandus, transport ja logistika. Koolitusi vajavad kõikide tasandite juhid, samas 39% arvab, et koolitada tuleb eelkõige esmatasandi juhte. Uuringu tulemused näitavad, et kõige enam koolitusi peaks toimuma talvel ning kõige vähem suvel. Antud asjaolu on võimalik seostada sesoonse tööiseloomuga sellistes valdkondades nagu põllumajandus ja ehitus, samas madalat koolituskoormust suvel mõjutavad ka puhkused. Aastaringselt on võimalik viia läbi koolitusi sellistes valdkondades nagu: meditsiin, haridus ja kaubandus. Olulist tähelepanu tuleb pöörata koolituste sisu ja kasutatavate meetoditele. Koolituste planeerimisel tuleb lähtuda täiskasvanute koolitamise põhimõtetest, pakkudes nii teoreetilist baasi kui ka praktilisi tegevusi, mis rikastavad täiskasvanu õppija kogemusi ning loovad positiivseid võimalusi edaspidiseks arenguks. 

7.       19.11.2013 ühingu liikmed said külastada rahvusvahelist kontserni ABB, kus vahetati erialalisi kogemusi, koguti praktilisi soovitusi ning saada ülevaate nimetatud organisatsiooni töökeskkonna ja tööohutuse valdkonna korraldusest ja positiivsetest saavutustest.

8.       Käesolevaks ajaks kuulub ühingusse 40 liiget.

Kokkuvõtteks saab öelda, et ühingu loomisest on möödas kaks aastat, on toimunud mitmed koosolekud ja seminarid, on saavutatud koostöö mitmete organisatsioonidega ning ühinguga on liitunud mitmed tööohutusvaldkonna edendajad ja tugevad professionaalid. Ühing on jõudnud uuele tasandile, mis tingib ka vajaduse muuta ja sõnastada ringi Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja eesmärke ja ülesandeid. Juhatuse liikmed on vastavasisulise eeltöö teinud ning alljärgnevalt on toodud välja põhimääruse uus sõnastus:

Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda on mittetulundusühing, mis tegutseb Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis kehtivate töötervishoiu- ja tööohutuse ning ergonoomika alaste normdokumentide ja direktiivide alusel. Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja liikmeteks on nii Eesti Vabariigis tegutsevad töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonna volinikud kui ka välisriikide valdkonda aktiivselt edendavad ning toetavad inimesed ja organisatsioonid.

Ühingu põhieesmärgiks on Eesti Vabariigis tegutsevate organisatsioonide tööelukvaliteedi ja ohutuskultuuri sh töötajate füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamine.

Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja tegevusvaldkondadeks on:

·         Eesti Vabariigis kehtivate normdokumentide ja standardite alusel organisatsioonide töötervishoiu –ja tööohutusalase pädevuse arendamine, 

·         organisatsioonides töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe, pädevussüsteemi ning täiendõppe korraldamine;

·         erialase teabematerjali sh filmide ja kirjanduse väljaandmine;

·         organisatsioonides töökeskkonna sisekontrolli läbiviimine sh

o   tööohutuse – ja töökeskkonna ja personali organiseerimise strateegia koostamine ning elluviimine,

o   ohtude kindlakstegemine ja riskianalüüsi korraldamise organiseerimine,

o   riskijuhtimissüsteemi rakendamise väljatöötamine,

o   töötervishoiu- ja tööohutusalase tegevuskava koostamine ning järelevalve ja kontrolli korraldamine tegevuskava täitmise ning sisekontrolli korralduse efektiivsuse üle;

·         ergonoomikaalaste pädevuste edendamine ja innovaatiliste lahenduste väljatöötamine ning elluviimine;

·         Eestis tegutsevate ja rahvusvaheliste valdkonna organisatsioonide koostöö korraldamine.

Siiralt täname kõiki ühingu liikmeid koostöö ja panuse eest organisatsiooni arengusse.

Meeldivat koostööd soovides,

Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja juhatusETKSN  liikmete üldkoosolek 8.10.2013 a.

Üldkoosolek toimub 8.10.2013.a  kell 16.00 – 18.00  TTÜ Majandusteaduskond  Akadeemia tee 3 – X 415.

Osavõtust palun teatada  info@etksn.ee

Päevakava

 1.      Tööohutuse ja töötervishoiu õpetamine  Ülikoolis – Piia Tint.

2.       Erialast kirjandust tutvustab Henno Tosso.

3.       Kemikaali ohutus –  Aarne Ruga.

 4.      ETKSN üldkoosoleku avamine, päevakorra kinnitamine, juhatuse tegevuse aruanne.

5.      ETKSN ja Tööinspektsiooni koostööplaanid. Mihkel Anderson

6.      Sotsiaalministeeriumi poolt kokku kutsutud ümarlauad. Mihkel Anderson

7.      Uue juhatuse valimine

 Vestlus ring – liikmete ettepanekud ja arvamused.

Meeldivat koostööd soovides,

ETKSN juhatus

 

Foorum ootab kasutajaid!

Kõigil ETKSN liikmetel on võimalik kasutada töökeskkonnaspetsialistidele mõeldud tööfoorumit, mille abil on võimalik lahendada jooksvaid töökeskkonnaalaseid probleeme, arutada oluliste teemade üle ning saada kogenud töökeskkonnaspetsialistidelt erialast nõu. Foorum on mõeldud ETKSN liikmetele omavaheliseks suhtlemiseks. Foorumi kasutamisel tuleb arvestada, et kogemuste jagamine toimub töökeskkonnaspetsialistide vahel.

Foorumi kasutamiseks tuleb registreerida end kasutajaks, saates e-kiri aadressile: Mihkel.Anderson@betoonelement.ee

Edukat kasutamist!

ETKSN juhatus

Arvamus

Olen 8 aastat töötanud enda jaoks väga olulisel töökohal, nimelt olen töökeskkonna spetsialist. Ettevõttes on ligikaudu 350 töötajat, seega päris suur hulk erinevaid töökohti. Tihti on olnud tunne, et oleks vaja õlga toeks, aga paraku polnud seda kerge leida, kuigi jah ka Tööinspekstioon nõustab.

Möödunud kuu lõpus oli minu jaoks meeldiva üllatusena minu mailboxis kutse Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja konverentsile. Esimene mõte oli, et mis mõttes, kust siis selline asi nüüd tuli. Teiseks olin ma muidugi ehmatanud, et kuidas on võimalik, et ma polegi sellest varem kuulnud, sest vähemalt mina olen juba aastaid tundnud puudust sellisest organisatsioonist, mis just töökeskkonna valdkonna inimesi liidaks ja toetaks.

Olen ise olnud tihti olukorras, et vajan nõu ja usun, et ka teised sama valdkonna töötajad on sedasi tundnud. Just sellist kohta, kust nõu küsida ja ka omi kogemusi jagada ongi minu arust vaja olnud.

Tunnistan, et esialgu olin siiski päris äraootaval seisukohal selle ettevõtmise suhtes, aga kui olin juba konverentsil ja nägin, kui palju on sinna rahvast kogunenud, siis hakkas asi juba ilmet võtma. Kõige positiivsem oli see, et kogu see üritus oli hästi korraldatud ja asjad oli hästi läbi mõeldud. Polnud selline ettevõtmine, et saame kokku ja vaatame äkki saame asjast asja teha.

Niisiis kuulanud ära nõukoja tutvustuse ja saanud parema pildi sellest milleks selline koda on ellukutsutud, otsustasin minagi Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukojaga liituda.

Olen oma ostusega ka hetkel väga rahul, sest juba sellel esimesel korral, kui me koos istusime, sain ma enda jaoks päris palju ja olulist infot. Esmalt sain kinnitust, et probleemid, mis mind vaevavad on probleemiks ka teistele sama valdkonnaga tegelevatele spetsialistidele.

Teiseks, et kuna me päris omaljõul ei saa neid probleeme, mis lahendamist vajavad, alati lahendatud ja vaja on tuge riiklikust süsteemist, siis läbi sellise nõukoja on meie hääl valjem ja ehk tulevad ka seeläbi  ka kauaoodatud lahendused.

Nõukoda saab siin olla ja soovibki olla, just see ettevõtmine, mis kogub suuremad ja olulisemad probleemid meie, kes me selles nõukojas osaleme, abiga kokku ja püüab neile lahendusi leida. Seda kui lihtne see olema saab, ei tea loomulikult mitte keegi ette ja ka mitte seda, kas kõike saabki lahendada, aga olulisim on minu jaoks hetkel see, et on lootust.

Igaljuhul on hea teada, et kui mul on mure ja ma vajan nõu, siis nüüd on mul olemas koht ja inimesed, kellelt seda saada. Loodan, et saan ka omalt poolt  kedagi oma kogemuste abil aidata. Peamine on, et algus on tehtud ja ma kutsun kõiki, kelle jaoks on töökoha tingimused ja töötajate tervis olulised, seda ettevõtmist igati toetama!

Anu Tölpt
Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoja liige