PÕHIKIRI

1. MTÜ nimi: Eesti Töökeskkonnaspetsialistide Nõukoda, (ETKSN – lühend)
1.1. ETKSN on Eestis ja rahvusvaheliselt tegutsev mittetulundusühing, mis edendab ja populariseerib töökeskkonna ja tööohutuse valdkonna olulisust ning seisab erialakompetentsi võimekuse suurendamise eest Eesti ühiskonnas.
1.2. Ühingu nimi eri keeltes:
1.2.1. NPO Estonian Council of Work Environment Specialists;
1.2.2. Некоммерческая организация Эстонский совет специалистов по рабочей среде.

2. Asukoht
2.1. ETKSN on Eestis tegutsev organisatsioon.

3. Eesmärk
3.1. valdkonna pädevuskoolituse süsteemi loomine;
3.2. osalemine valdkonna seadusandluse väljatöötamises;
3.3. valdkonna erialaspetsialistide esindamine;
3.4. koostöö edendamine erialaspetsialistide vahel;
3.5. parima praktika kogumine ja jagamine;
3.6. töökeskkonna kvaliteedi parendamine;
3.7. avalikkuse teavitamine töötervishoiu ja tööohutuse alase tegevuse tähtsusest ja olulisusest ühiskonnas;
3.8. koostöö arendamine teiste sarnaste eesmärkidega asutuste ja institutsioonidega Eestis ning välismaal.

4. Liikmelisus
4.1. ETKSN liikmeteks saavad olla nii organisatsioonid, kellele turvalise töökeskkonna teema on oluline kui ka ohutu töökeskkonna loomisega tegelevad spetsialistid.
4.1.1. Juriidilist isikut saab esindada töökeskkonnaspetsialist või tema ülesandeid täitev isik.
4.1.2. Eraisikuna saavad liituda töötervishoiu ja tööohutuse edendamisest huvitatud isikud.
4.2. Liikmeks saab astuda kirjaliku avalduse alusel.
4.3. ETKSN-st saab välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
4.4. ETKSN-il võivad olla ka toetajaliikmed, kes saavad osaleda organisatsiooni töös, aga ei oma otsustamisel hääleõigust.
4.5. ETKSN-i juhatusel on õigus välja anda ETKSN-i auliikme nimetust.
4.6. Auliikmed on vabastatud aastamaksust.
4.7. ETKSN-i juhatusel on õigus ETKSN liikmete hulgast välja arvata isikud, kes ei täida ETKSN põhikirjas toodud kohustusi või on mõnel muul viisil kahjustanud ETKSN mainet.

5. Liikmete õigused ja kohustused:
5.1. ETKSN füüsilisest isikust liikmel on õigus:
5.1.1. valida ja olla valitud ETKSN juht organisse;
5.1.2. osaleda ETKSN tegutsemist puudutavate küsimuste lahendamisel ja teha sellekohaseid ettepanekuid;
5.1.3. saada informatsiooni ETKSN ja selle juht organi tegevusest;
5.1.4. astuda ETKSN-st välja;
5.1.5. saada Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest lähtuvalt konsultatsiooni;
5.1.6. kasutada ETKSN vara juhatuse poolt kehtestatud korras;
5.1.7. õigus osaleda ETKSN poolt korraldatavatel üritustel, k.a. koolitustel.

5.2. ETKSN füüsilisest isikust liikmed on kohustatud:
5.2.1. järgima ja täitma põhikirja ja ETKSN poolt sõlmitud kokkuleppeid;
5.2.2. tasuma liikmemaksu tähtaegselt ja kehtestatud suuruses;
5.2.3. täitma üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
5.2.4. osa võtma ETKSN tööst ja tegutsema ETKSN-i huvides;
5.2.5. suhtuma ETKSN varasse kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult;
5.2.6. hüvitama ETKSN-le süülise käitumisega tekitatud kahju;
5.2.7. hoidma ja kaitsma ETKSN mainet ja mitte avalikustama juhatuse poolt määratletud konfidentsiaalset infot;
5.2.8. suhtuma lugupidavalt kaasliikmetesse ja käituma vastavalt üldtunnustatud reeglitele.

5.3. ETKSN juriidilisest isikust liikmel on õigus:
5.3.1. osaleda ETKSN tegevusega seonduvate küsimuste lahendamisel ja teha sellekohaseid ettepanekuid;
5.3.2. saada informatsiooni ETKSN ja selle juhtivorganite tegevusest;
5.3.3. astuda ETKSN-st välja;
5.3.4. saada Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest lähtuvalt konsultatsiooni;
5.3.5. kasutada ETKSN vara juhatuse poolt kehtestatud korras.

5.4. ETKSN juriidilisest isikust liikmed on kohustatud:
5.4.1. järgima ja täitma põhikirja, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
5.4.2. tasuma liikmemaksu tähtaegselt ja kehtestatud suuruses;
5.4.3. osa võtma ETKSN tööst ja tegutsema ETKSN-i huvides;
5.4.4. suhtuma ETKSN varasse kokkuhoidlikult ja heaperemehelikult;
5.4.5. hüvitama ETKSN-le süüliselt tekitatud kahju;
5.4.6. ümber kujundamise, ühinemise, jagunemise või lõpetamise korral, informeerima sellest ETKSN juhatust;
5.4.7. hoidma ja kaitsma ETKSN mainet ja mitte avalikustama juhatuse poolt määratletud konfidentsiaalset infot;
5.4.8. suhtuma lugupidavalt kaasliikmetesse ja käituma vastavalt üldtunnustatud reeglitele.

5.5. ETKSN liikmel tekivad liikme õigused ja kohustused pärast esimese liikmemaksu tasumist.

6. Liikmemaks
6.1. Liikmemaksu arvestatakse ühe kalendriaasta kohta.
6.2. Liikmemaksu suuruse määrab ja kinnitab üldkoosolek.
6.3. Liikmemaks peab olema tasutud juhatuse määratud tähtajaks.
6.4. ETKSN liikmemaksu tasumata jätmine on liikmete hulgas väljaheitmise aluseks.
6.5. Liikmelisus taastatakse uute liikmetega samadel tingimustel.
6.6. Liikmemakseid kogutakse ainult ETKSN arvelduskontole pangas.

7. ETKSN juhtimine
7.1. Üldkoosolek on ETKSN kõrgeim organ ja sellest võivad osa võtta kõik liikmed. Juhatus saadab koos üldkoosoleku kutsega koosoleku päevakorra.
7.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid ETKSN kõikides juhtimise küsimustes, mida ei ole antud põhikirjaga või juhatuse liikme lepinguga juhatuse pädevusse.
7.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus iga aasta esimesel poolaastal.
7.4. Üldkoosoleku kutse saadetakse liikmetele vähemalt 7 kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist.
7.5. Üldkoosoleku otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ETKSN liikmetest või nende esindajatest.
7.6. Üldkoosolek valib ETKSN liikmete seast juhatuse, kuhu kuulub kaks (2) kuni viis (5) ETKSN liiget.
7.7. Juhatuse liikmeks kandideerimiseks on vajalik tema nõusolek.
7.8. Juhatuse liige valitakse viieks aastaks.
7.9. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kui ta on kohustusi olulisel määral jätnud täitmata või muul viisil kahjustanud ETKSN mainet. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
7.10. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.
7.11. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
7.12. Otsuste vastuvõtmiseks on vajalik juhatuse koosolekul osalenute poolthäälteenamus.
7.13. Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Üldkoosolek võib selleks määrata revisjonikomisjoni.

8. ETKSN vara jaotus likvideerimisel
8.1. ETKSN likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korrale.
8.2. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja raha hoiustamist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades ETKSN lõpetamise ajal liikmeteks olnud isikute vahel.
8.3. Vara ei või õigustatud isikute vahel välja jagada enne kuue kuu möödumist ETKSN lõpetamise registrisse kandmisest ja likvideerimisteate avaldamisest.

9. ETKSN liikmed, juhatus ja üldkoosolek lähtuvad oma tegevustes Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest.